REDAKTIRLEME WE DÜZETME

Siziň beýanyňyz sertfisirlenen terjimeçimiz tarapyndan terjime edilendigine ýa-da Siz taýýar terjimäni berendigiňize garamazdan, biz islendik möçberli resminamalary redaktirleme we düzetmek boýunça hyzmatlaryň giň görnüşlerini teklip edýaris. Resminamaňyzyň tematikasyna laýyklykda taslamanyň urgaşdyryjysy hünär taýdan ýokary bilermeni saýlar, öz gezeginde, ol terjimäniň redaktirlemesini möhletinde ýerine ýetirer.

Biziň lingwistlerimiz Siziň öz döredijilik aýratynlygyňyzy we awtorlyk pikirini saklamaga kömek eder we beýanyň hünär taýdan lokallaşmagy netijesinde zähmetiňiziň esasy ýörelgesini saklar. Biz diňe redaktirlemegiň we düzetmegiň binýat hyzmatlaryny teklip etmän, eýsem “TAKYK TERTIP” HK Terjime merkezi başga dilde gepleýän okyjy üçin işiňiziň takyklygyny we çekijiligini üpjün etmegi teklip edýär.