ŞAHSY RESMINAMALARY TERJIME ETMEK

Daşary ýurtlara gitmek, dünýäniň öňdebaryjy ýokary okuw jaýlarynda okamak, daşary ýurt kompaniýasynda işlemek, gozgalmaýan emlägi satyn almak we soňky döwürde has meşhur bolan daşary ýurtda nika baglaşmak. Kimdir biri ýaşamaga rugsatnama resmileşdirýär, kimdir birine bolsa ägirt uly miras galdy, kimdir biri Maýamide willa satyn alýar, başga biri bolsa Andaman deňziniň kenarynda amatly bungalow satyn alýar. Siziň ähli meýilleşdiren arsuwlaryňyzyň bökdençsiz amala aşyrylmagy üçin, elbetde, ähli zerur resminamalaryň terjimesi we sowatly resmileşdirilmegi boýunça hyzmatlar zerur bolar.

Şahsy resminamalaryň terjimesi üçin bellenilen nyrh. Nyrh öz içine terjimäni (resminamanyň esasy beýanyny), şeýle hem ähli möhürleri we möhürçeleri alýar.

Biz şu aşakdakylary terjime edýäris:

  • Dogluş şahadatnamalary, ölüm barada şahadatnamalary, nikalaşmak hakynda şahadatnamalary we ş.m.;
  • Sürüji şahadatnamalary, pasportlar, kepilnamalar we ş.m.;
  • Arhiw kepilnamalary, orta bilim hakynda şahadatnama, okuwlary geçmek hakynda sertifikat, okamak hakynda sertifikat, akademiki kepilnama we ş.m.;
  • Ýaşamaga rugsatnama, wizalar, migrasion kartasy, işlemäge rugsatnama, zähmet tejribesi hakynda kepilnama we ş.m.