HÜNÄR TAÝDAN ÝOKARY WIDEO ÝAZGY

Durmuşyňyzyň iň ajaýyp pursatlaryny şekillendirýäris!


Biziň tutuş durmuşymyz pursatlardan ybaratdyr. Hut şeýle, yzly-yzyna okgunly gezekleşdirýän günlerden we ýyllardan däl. Ýagny, biziň ýadymyzdan galan we biziň ýaňadan dolanyp gelýän sekuntlaryň we minutlaryň böleklerinden ybaratdyr. Göwnümiziň jümmüşinde ahyrky demimize çenli saklaýan özboluşly pursatlardan ybaratdyr.

Durmuşynyň iň bagtly pursatlaryny ýatlamagy islendik adamdan haýyş etseň, dürli wakalary we gürrüňleri eşidip bolar. Bu hem ýubileý, hem ajaýyp duşusyk, hem durmuş toýuň, hem çaganyň dogulmagy, hem ilkinji ulag, hem işde gazanan abraýyň. Şu we beýleki iň täsirli wakalary diňe hilli wideo ýazgy şekillendirip biler.

Hünär taýdan ýokary wideo ýazgy – bu diňe özüň üçin we nesilleriň üçin öten zamanyň gymmatly minutlaryny saklamak mümkinçiligi däldir. Eýsem ol iň amatly wagtda gözleriň gamaşdyryjy şöhlesiniň we lowurdaýan ýylgyryşyň pursatyny saklamak mümkinçiligidir. Diňe öz işine ak ýürekden janygýan hünärmen islendik wakany täsirli kadrlara öwrüp biler.

Biziň artykmaçlyklarymyz:

 • Biz iň pes býüjetde-de taýýar önümiň ýokary hilini kepillendirýäris;
 • Bahanyň fiksirlenen hasaplaşygy we goşmaça çykdajysy bolmazdan, takyk çenligi (smetany) düzmek;
 • Ýazgynyň tamamlan pursatyndan on günden gijä galman Siz öz wideo ýazgyňyzy alyp bilersiňiz.

Hyzmatdaşlyk prosesi

 • 1.Hünärmeniň maslahaty;
 • 2.Duşuşyk we taslamany giňişleýin maslahatlaşmak;
 • 3.Şertnama gol çekmek;
 • 4.50 % möçberinde deslapky tölegi geçirmek;
 • 5.Ssenariýi ýazmak;
 • 6.Ýazgy prosesine taýýarlanmak;
 • 7.Wideo roligi ýazga geçirmek;
 • 8.Wideo materiallary montaž etmek we işlemek;
 • 9.Taýýar wideo roligi tabşyrmak.

Biziň işlerimiz:

 • Konsertleri wideo ýazga geçirmek;
 • Mahabaty wideo ýazga geçirmek;
 • Tanyşdyrylyş dabaralary wideo ýazga geçirmek;
 • Baýramçylyklarda wideo ýazga geçirmek;
 • Çärelerde wideo ýazga geçirmek;
 • Maşgala wideo ýazgylary;
 • Toý wideo ýazgylary;
 • Çaga dogrulýan hassahanadan çykanda wideo yazgylar;
 • Çagalar wideo ýazgylary.